VTC Banks - Vay Tín Chấp Tiêu Dùng Ngân Hàng Vay Nhanh Là Có Tiền Câu hỏi liên quan đến địa bàn bán UPL/thấu chi tại VPBank - VTC Banks Digibank

mmmm

STT Câu hỏi liên quan đến địa bàn bán UPL/thấu chi Trả lời Sản phẩm áp dụng
UPL/thấu chi Thẻ tín dụng
1 Nội dung 30 km ĐVKD tự xác nhận hay ĐV nào chịu trách nhiệm xác nhận RRTD đã xác định trước phạm vi 30 km bằng danh sách truyền thông, ĐVKD chỉ cần xác nhận địa bàn nằm trong danh sách được phép bán hay không được phép bán. x x
2 ĐVKD có được phép bán ngoài địa bàn nơi trú đóng của ĐVKD hay không? (Ví du CN HCM có được bán cho KH đang cư trú tại Bình Dương hay không?) ĐVKD sẽ được bán ngoài địa bàn đồng nghĩa với việc không yêu cầu KH phải sinh sống cùng địa bàn với CN VPBank mà KH đăng ký vay x x
3 Nơi cư trú của KH là nơi KH có HKTT hay nơi ở hiện tại của KH Nơi ở hiện tại của KH x x
4 Danh sách địa bàn được phép bán có một số tỉnh chưa có chi nhánh VPBank hoạt động, vậy ĐVKD được phép khai thác KH trên địa bàn này và không bắt buộc KH phải có KT3 (tạm trú không thời hạn) tại nơi đăng ký vay đúng không? Đúng x x
5 Đối với gói VAOs bán kèm khoản vay có TSBĐ, chương trình Topup securced, Topup UPL,  gói sản phẩm tín chấp ưu đãi cho KH vay vốn VPB mua BĐS tại các dự án của Đối tác chiến lược có bị giới hạn bởi chính sách mới của tờ trình quy định địa bàn bán này không? Không bị giới hạn x x
6 SP cho vay HKD có comments của Denis về địa bàn bán: “Bussiness location must be within 30 km distance from the branch office”. Vậy nếu áp dụng theo nội dung tờ trình mới, thì ĐVKD có thể bán ngoài địa bàn đối với sản phẩm này đúng không? (Ví dụ CN HCM có thể cho vay hộ kinh doanh ở Đà Lạt) Đúng x
7 Trường hợp KH cư trú tại địa bàn được phép bán nhưng nơi làm việc tại địa bàn không được phép bán thì có được chấp nhận không? Chấp nhận x x
8 Trường hợp khách hàng làm tại địa bàn được phép bán nhưng cư trú tại địa bàn không được phép bán thì có được chấp nhận không? Không chấp nhận x x
9 Phản ánh của ĐVKD: 3 huyện của Nam Định đều cách huyện có PGD của VPBank không quá 30km.
VPBank Lạc Quần thuộc huyện Trực Ninh + 30km đã phủ hết cả tỉnh rồi nhưng Nam định không được phép bàn tại Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy
Danh sách các địa bàn này được cập nhật và truyền thông lại x x
10 SP cho vay HKD: Danh sách quy định cụ thể địa bàn được triển khai bán hàng theo quận/ huyện mà các đơn vị tại Kênh thay thế  mà PTSP đã từng truyền thông, thì còn hiệu lực khi triển khai tờ trình này không? Danh sách quy định cụ thể địa bàn được triển khai bán hàng theo quận/ huyện áp dụng đối với các đơn vị tại Kênh thay thế mà PTSP đã từng truyền thông: vẫn có hiệu lực.
Danh sách điều chỉnh từng thời kỳ và đính kèm mail truyền thông.
x
11 SP cho vay HKD: Địa điểm kinh doanh nằm trên địa bàn không được phép bán thì có được bán không? Không chấp nhận x
12 Một số các doanh nghiệp, trường học đang thuộc chương trình phê duyệt trước theo lô (danh sách vẫn còn hiệu lực), tuy nhiên KH lại nằm tại các địa bàn không được cho vay theo chính sách này thì xử lý như thế nào với những KH này? – Đối với những lô đã phê duyệt trước thời điểm hiệu lực của tờ trình địa bàn bán: áp dụng quy định về địa bàn tại thời điểm phê duyệt (không áp dụng địa bàn theo tờ trình) cho đến khi lô hết hiệu lực. x x
13 Trường hợp HKTT của KH ở nơi không được phép bán hoặc được phép bán nhưng không có CN của VPBank. Nơi ở hiện tại của KH ở nơi được phép bán:
–  KH chỉ cung cấp giấy tạm trú thông thường có được không hay phải cung cấp KT3?
–  Thời hạn cho vay thời hạn vay dài hơn thời hạn tạm trú còn lại có được không?
Ghi chú: theo quy định cũ: KH phải cung cấp KT3, và VPBank cho vay thời hạn không vượt quá thời hạn tạm trú còn lại. VPBank không cho vay trường hợp KH không có KT3 mà chỉ cung cấp giấy tạm trú thông thường
Trường hợp HKTT của KH ở nơi không được phép bán hoặc được phép bán, nơi ở hiện tại của KH ở nơi được phép bán => KH cung cấp Sổ tạm trú hoặc Giấy xác nhận tạm trú
– Nếu KH cung cấp Sổ tạm trú: thời hạn vay không vượt quá thời hạn hiệu lực còn lại của Sổ tạm trú
– Nếu KH cung cấp Giấy xác nhận tạm trú: thời hạn vay tối đa là 24 tháng
x
14 CBNV của VPBank có áp dụng quy định mới trong tờ trình này không? Không áp dụng quy định mới trong tờ trình đối với nhân viên VPBank ( gồm công ty con) x (Xem chi tiết câu 18)
15 HKTT tại nơi có VPBank/ không có VPBank: đang xét đến Tỉnh Thành phố hay quận/huyện Xét HKTT tại địa bàn được bán và không được bán theo danh sách địa bàn của RR x x
16 Có áp dụng quy định địa bàn mới đối với KH payroll không? Không áp dụng quy định đia bàn mới đối với KH payroll . Các code UPL áp dụng: Payroll A-U, Payroll B-U, Payroll C-U, Payroll D-U, Payroll E-U x (Xem chi tiết câu 18)
17 Chứng từ chứng minh nơi ở hiện tại, HKTT đối với KH là giáo viên quy định như thế nào để phù hợp với quy định địa bàn mới? Vì đối tượng này không nộp chứng từ chứng minh địa chỉ nên sẽ căn cứ theo địa chỉ trường.
Trường hợp địa chỉ trường nằm tại địa bàn không được bán, KH cung cấp chứng từ chứng minh nơi ở theo quy định để được xem xét cho vay.
x x
18 Có các chương trình nào của thẻ không bị giới hạn bởi chính sách địa bàn bán này? –  KH Payroll ( các code: Payroll, Payroll_A, Payroll_B, Payroll_C, Payroll_D, Payroll_E, SOR2, SOR13 ( Payroll DBS online)). KH có mã Payroll mở theo các chương trình khác ko được liệt kê vẫn bị ràng buộc bởi quy định địa bàn bán
– Bán chéo Thẻ cho KH Secured Top-up ( SOR12), Top-up UPL (SOR11)
– Khách hàng ưu tiên: VPB_Gold_Club, SOR7, SOR8, SOR9, SOR10, SOR20, COCA18, SOR18
– Bán kèm khoản vay có TSBĐ ( CC_VAO, XSLO)
– Cán bộ NV VPBank (VP_Staff)
Việc không bị giới hạn bởi chính sách này có nghĩa là  địa chỉ thường trú và hiện tại có thể nằm trong khu vực được bán hoặc khu vực không được bán đều được
Các chương trình ko được liệt kê ở trên vẫn tuân theo chính sách về địa bàn bán
x
19 Quy định của Thẻ tín dụng trước đây không yêu cầu về Hộ khẩu có ĐVKD của VPBank, hiện có Quy định gì khác không? Sản phẩm Thẻ: yêu cầu địa chỉ Hộ khẩu và địa chỉ hiện tại của Khách hàng đều phải nằm trong khu vực được bán. Nội dung này áp dụng cho thẻ có hiệu lực chính thức đối với hồ sơ capture trên hệ thống từ ngày thứ 4 15/03/2017
Các hồ sơ capture lên hệ thống trước 15/03/2017 vẫn tuân theo quy định hiện hành của Thẻ là không yêu cầu Hộ khẩu nằm trong khu vực được bán, chỉ yêu cầu Địa chỉ hiện tại nằm trong khu vực được bánNgày 30/03/2017, Sản phẩm Thẻ và Rủi ro đã chốt cách ứng xử đối với KH có địa chỉ Hộ khẩu không nằm trong khu vực được bán. Theo đó, KH được phê duyệt thẻ hạng Titan và Platinum sẽ được chấp nhận mở thẻ nếu Hồ sơ tạm trú của KH là 1 trong 02 chứng từ sau:
– Sổ tạm trú còn hiệu lực
– Giấy xác nhận tạm trú ( được cấp trong thời gian 03 tháng gần nhất)
Nội dung này được áp dụng cho hồ sơ đang được xử lý tại CPC từ thời điểm truyền thông.
x
20 Chương trình Trusting social có bị giới hạn bởi tờ trình địa bàn bán không? Ngoại lệ kỳ hạn vay theo tờ trình triển khai chương trình Trusting social (chấp nhận thời hạn vay như theo tờ trình (36 – 60 tháng), không bị giới hạn thời gian theo sổ tạm trú/xác nhận tạm trú) x
21 Cách ứng xử đối với chương trình VPBS Ngoại lệ: không áp dụng quy định địa bàn bán đối với chương trình thấu chi VPBS. x
22 Các chương trình thẻ và UPL ngoại lệ có bị đánh giá lại không? Có. Đánh giá lại vào ngày 30/06/2017 x x
23 Hướng dẫn cách trình ngoại lệ Làm theo hướng dẫn trong sheet “Tờ trình ngoại lệ” x x
24 Đối với địa bàn đã được ngoại lệ được trình bởi đơn vị A, nếu đơn vị B muốn trình thì thực hiện như thế nào? Trưởng đơn vị có thể thực hiện cam kết qua email với các nội dung như trong hướng dẫn ở sheet “Tờ trình ngoại lệ”. x x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *